Jzyk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Jzyki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF cieki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wicej
Start arrow Dokumenty szkolne arrow Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Brzechowie
Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Brzechowie Drukuj Email
04.10.2007.

       PROGRAM PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
   W BRZECHOWIE

 

         Program profilaktyczny dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska. Obejmuje on większość treści i działań o charakterze profilaktycznym i skierowany jest do uczniów , nauczycieli i rodziców. W naszej szkole profilaktyka jest kategorią nadrzędną w stosunku do różnych problemów, z którymi spotykamy się. W związku z wiekiem rozwojowym dzieci od 7-12 lat oraz tym, że jest to szkoła wiejska, gdzie istnieje dobra współpraca środowiska lokalnego ze szkołą, która jest istotnym czynnikiem chroniącym, uczniowie naszej szkoły nie są grupą wysokiego ryzyka zagrożeń. Tak, więc program profilaktyczny szkoły opiera się na profilaktyce pierwszorzędowej (uprzedzającej), w której większy nacisk położony został na czynniki chroniące i promujące zdrowy styl życia oraz opóźniające wiek inicjacji. Prowadzona jest wzmożona kampania informacyjna ze szczególnym uwzględnieniem komunikatu POCZEKAJ!!! NADRZĘDNE

 

CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO  

 

 • wykorzystanie znajomości przepisów dotyczących szeroko rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa
 • dostarczenie dzieciom wiedzy z profilaktyki uzależnień i umiejętności z zakresu edukacji emocjonalnej

 

Aby zrealizować nadrzędne cele szkolnego programu profilaktycznego wyszczególniono w nim trzy moduły dotyczące:

 • zdrowia i bezpieczeństwa dzieci
 • profilaktyki zagrożeń i uzależnień
 • edukacji emocjonalnej

Wszystkie moduły programu zostaną dostosowane do dwóch grup wiekowych, jakimi są uczniowie nauczania zintegrowanego i uczniowie klas IV-VI.
W ramach w/w modułów przygotowano szczegółowe plany i wykazy zajęć.
Taka struktura programu oraz sposób realizacji wyznaczają szczegółowe zadania szkolnego programu profilaktycznego.

 

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU:

 

 • Poznanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu pracującego z wykorzystaniem energii elektrycznej znajdującego się w naszym codziennym otoczeniu (szkoła, dom)
 • Poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • Poznanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem
 • Higiena ciała, odzieży, obuwia, miejsca pracy i wypoczynku.
 • Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania. Higiena okresu dojrzewania.
 • Zabawy ruchowe i rekreacja, organizacja odrabiania lekcji i czasu wolnego; prawidłowa postawa ciała.
 • Zapoznanie się z ogólnymi zasadami i podstawowym sprzętem ochrony przeciwpożarowej
 • Zdobycie umiejętności rozpoznawania i odczytywania znaków powszechnej informacji i BHP znajdujących się w najbliższym otoczeniu
 • Zdobycie umiejętności stosowania się do znaków i sygnałów stosowanych w wypadku zagrożeń
 • Zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego
 • Ostrzeżenie przed iluzoryczną wizją świata jako miejsca ciągłej rozrywki, przyjemności i sukcesu.
 • Zmiana obiegowych przekonań o tym, że wszystkiego trzeba w życiu spróbować.
 • Dostarczenie informacji na temat zgubnych skutków używania papierosów, alkoholu, narkotyków
 • Ukazanie zagrożeń wynikających z sięgania po te środki
 • Pokazywanie możliwości zdrowego życia, które daje radość i satysfakcję.
 • Integracja grupy
 • Obserwacja siebie i rozpoznawanie swoich uczuć; tworzenie własnego słownika uczuć
 • Analiza podejmowanych działań i przewidywanie ich konsekwencji
 • Rozumienie uczuć i trosk innych osób, respektowanie różnic w uczuciach, które budzą w ludziach te same rzeczy
 • Samoakceptacja-postrzeganie siebie w korzystnym świetle, rozpoznawanie swoich słabych i silnych punktów
 • Asertywność – przedstawianie swoich uczuć i trosk bez złości i rezygnacji
 • Prezentacja i wypróbowanie etapów rozwiązywania problemów bez porażek

 SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

 

 1. ZNAKI POWSZECHNEJ INFORMACJI
  Cele zajęć:
  • zdobycie umiejętności stosowania się do znaków powszechnie stosowanych w wypadku zagrożeń
  • zdobycie umiejętności rozpoznawania i odczytywania znaków powszechnej informacji i BHP znajdujących się w najbliższym otoczeniu

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne   z rocznym planem pracy, godz. wych., lekcje techniki  

 

 1. POZNAJEMY SYGNAŁY ALARMOWE
 2. Cele zajęć:
  • zapoznanie uczniów z planem ewakuacji szkoły na wypadek zagrożenia
  • uświadomienie konieczności zachowania porządku i dyscypliny podczas ewakuacji
  • zapoznanie i zapamiętanie ustalonego dla szkoły sygnału alarmowego
  • poznanie drogi ewakuacji w całym budynku
  • wyuczenie dyscypliny i sprawności opuszczania budynku

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne   z rocznym planem pracy, godz. wych., lekcje techniki 

  

 1. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
  Cele zajęć:
  • poznanie przyczyn powstawania pożarów
  • zapoznanie uczniów z podstawowymi środkami gaśniczymi i możliwościami ich stosowania w danej sytuacji
  • zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem gaśniczym będącym na wyposażeniu szkoły

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne   z rocznym planem pracy, godz. wych., lekcje techniki 

  

 1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
  Cele zajęć:
  • poznanie podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy w szkole
  • przypomnienie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu szkolnego podczas zajęć
  • przypomnienie zasad korzystania z pracowni komputerowej
  • poznanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem
  • zdobycie umiejętności organizowania bezpiecznej i kulturalnej zabawy na przerwie międzylekcyjnej

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne   z rocznym planem pracy, godz. wych., lekcje techniki, lekcje informatyki 

 

 1. BAWIMY SIĘ BEZPIECZNIE, PRZYJEMNIE I KULTURALNIE
  Cele zajęć:
  1. poznanie zasad bezpiecznej i kulturalnej zabawy podczas przerw międzylekcyjnych i w czasie wolnym
  2. podniesienie świadomości uczniów dotyczącej skutków niebezpiecznych zabaw

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne   z rocznym planem pracy, godz. wych., lekcje wych. fizycznego, pogadanki z udziałem policjanta 

 

 1. BEZPIECZNA WYCIECZKA
  Cele zajęć:
  1. zapoznanie z zasadami organizowania bezpiecznej wycieczki szkolnej zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi organizacji pozaszkolnych form nauczania
  2. zapoznanie z regulaminem zachowania się na wycieczce
  3. uświadomienie uczniom konieczności bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu wycieczki

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne   z rocznym planem pracy, lekcje przyrody, ścieżka regionalna i ekologiczna

 

 1. NIEBEZPIECZEŃSTWA GROŻĄCE DZIECIOM
  Cele zajęć:
  1. określenie znaczenia „niebezpieczne sytuacje”
  2. jak uniknąć „niebezpiecznych sytuacji”
  3. uświadomienie skutków „niebezpiecznych sytuacji”
  4. poznanie zasad prawidłowego zachowania się w „niebezpiecznej sytuacji”

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne   z rocznym planem pracy, godz. wych., lekcje wych. fizycznego

 

 1. HIGIENA MOJEGO CIAŁA I  UMYSŁU
  Cele zajęć:
  1. zapoznanie uczniów z pojęciem higieny ciała i umysłu
  2. podniesienie umiejętności określenia wpływu czynników środowiska naturalnego, sztucznego i społecznego na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka
  3. podniesienie świadomości na temat reakcji organizmu ludzkiego na działanie tych czynników

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne   z rocznym planem pracy, godz. wych., lekcje przyrody, lekcje wdż, apele z udziałem zaproszonych gości ( lekarz, pielęgniarka środowiskowa)

 

 1. BEZPIECZNE PORUSZANIE SIĘ PO DRODZE
  Cele zajęć:
  1. poznanie znaków drogowych
  2. zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego
  3. zdobycie umiejętności oceny sytuacji na drodze i zaplanowania odpowiedniego postępowania

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne   z rocznym planem pracy, godz. wych., lekcje wych. fizycznego, pogadanki z udziałem policjanta, lekcje techniki 

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO MŁODEGO ROWERZYSTY
  Cele zajęć:
  1. poznanie zasad bezpiecznego poruszania się rowerem
  2. uświadomienie skutków brawury i nieprzestrzegania przepisów
  3. zdobycie umiejętności prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym
  4. uświadomienie potrzeby noszenia kasku ochronnego przez rowerzystę

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne   z rocznym planem pracy, godz. wych., lekcje wych. fizycznego, pogadanki z udziałem policjanta, lekcje techniki 

 

 1. PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY I POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU
  Cele zajęć:
  1. zaznajomienie z zasadami udzielania pierwszej pomocy
  2. zapoznanie się z zagadnieniami budowy i czynności organizmu
  3. zdobycie umiejętności postępowania w nagłych wypadkach
  4. nabycie umiejętności powiadamiania odpowiednich służb ratownictwa medycznego i drogowego

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne       z rocznym planem pracy, lekcje przyrody, PCK, klub ,,Wiewiórka”    

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

 

 1. JAK POZOSTAĆ SOBĄ W DZISIEJSZYM ŚWIECIE?
  Cele zajęć:
  • ostrzeżenie przed iluzoryczną wizją świata kształtowaną przez media
  • wzmocnienie czujności zdystansowania wobec złudnych miraży świata
  • uzmysłowienie, że nie jest „gorszy” ten kto nie podążą bezkrytycznie za modą, szpanem, sukcesem

Sposoby realizacji: godz. wych. 

 

 1. ZAGROŻENIA OKRESU DOJRZEWANIA - PRESJA GRUPY
  Cele zajęć:
  • zastanowienie się nad swoją pozycją w grupie rówieśniczej
  • uświadomienie jakie cechy posiada dobry kolega
  • zrozumienie potrzeby wyboru dobrego kolegi- prawdziwego przyjaciela
  • ćwiczenie postawy asertywności

Sposoby realizacji: godz. wych. 

 

 1. O SZKODLIWOŚCI PALENIA TYTONIU
  Cele zajęć:
  • przekazanie rzetelnych informacji o szkodliwym działaniu tytoniu
  • zmiana obiegowych przekonań o uspokajającym działaniu nikotyny
  • wyrabianie przekonania o słuszności stanowczej odmowy w przypadku presji grupy
  • uświadomienie uczniom, że nie muszą zgadzać się na bycie biernym palaczem

Sposoby realizacji: ścieżka ekologiczna, lekcje przyrody, godz. wych.

 

 1. DLACZEGO LUDZIE PIJĄ?
  Cele zajęć:
  • ukazanie przyczyn w których ludzie sięgają po alkohol
  • zmianę obiegowych opinii na temat picia alkoholu
  • przekazanie informacji : czym jest choroba alkoholowa i jak trudno ją leczyć

Sposoby realizacji: godz. wych. 

 

 1. NARKOTYKI - KONSEKWENCJA PIERWSZEGO RAZU
  Cele zajęć:
  • ukazanie niektórych przyczyn zażywania narkotyków
  • przestrzeganie przed wzięciem narkotyku „na próbę”
  • ukazanie mechanizmu uzależnienia
  • potrzeba pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom

Sposoby realizacji: godz. wych. 

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAKRESU EDUKACJI EMOCJONALNEJ

 

 1. ŚWIADOMOŚĆ WŁASNYCH UCZUĆ
  Cele zajęć:
  • ustalenie wspólnych zasad pracy w grupie
  • integracja grupy, stworzenie milej, odprężającej atmosfery
  • uświadomienie dzieciom podstawowych uczuć wyrażanych w życiu codziennym
  • poszerzenie słownictwa związanego z tematyką uczuć i emocji
  • uświadomienie dzieciom w jakich sytuacjach wyrażają uczucia podstawowe oraz na postawie jakich sygnałów pochodzących od ciała mogą je rozpoznawać

Sposoby realizacji: wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego, godz.wych.

 

 1. NAZYWANIE UCZUĆ INNYCH. EMPATIA
  Cele zajeć:
  • uświadomienie dzieciom poszczególnych uczuć w tworzeniu układów międzyludzkich
  • pokazanie jakie uczucia wywołują pewne układy między ludźmi poprzez opracowanie krótkich scenek i odgrywanie ich przez dzieci

Sposoby realizacji: wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego, godz.wych. 

 

 1. PANOWANIE NAD EMOCJAMI. AGRESJA I PRZEMOC. KOMUNIKAT „JA”
  Cele zajęć:
  • uświadomienie dzieciom jak obchodzą się ze złością , która jest podstawowym uczuciem dla każdego człowieka
  • ukazanie sposobów wyrażania złości społecznie akceptowanych
  • prezentacja budowy komunikatu „ja”
  • eliminowanie zachowania agresywnego i przemocy

Sposoby realizacji: wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego, godz.wych. dzień „Stop agresji.” 

 

 1. AKTYWNE SŁUCHANIE. JA I TY
  Cele zajęć:
  • dokonanie rozróżnienia pomiędzy sytuacjami , kiedy należy aktywnie słuchać , a kiedy stosować komunikat „ja”
  • uczenie różnych form wypowiedzi akceptujących uczucie
  • słuchanie bardzo uważne (język ciała)
  • zaakceptowanie uczuć
  • określenie tych uczuć

Sposoby realizacji: godz. wych., wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego 

 

 1. POSTAWA „BEST”( z czego jestem zadowolony, co u siebie lubię)
  Cele zajęć:
  • umożliwienie dzieciom uświadomienia sobie swoich mocnych stron i nauczenie się ich rozpoznawania
  • wzajemne poinformowanie, jakie zachowania innych są odbierane jako wsparcie
  • uświadomienie dzieciom konieczności zaakceptowania słabości i wad  jeżeli pragną osiągnąć realne i żywe poczucie własnej wartości

Sposoby realizacji: godz. wych., wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego

 

 1. POCHWAŁA
  Cele zajęć:
  • ukazanie typowych form chwalenia (zawierających ocenę dziecka)
  • uczenie pochwały opisowej, unikanie oceny osoby

Sposoby realizacji: godz. wych., wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego 

 

 1. PROBLEM KLASY. ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW KLASOWYCH
  Cele zajęć:
  • ukazanie konsekwencji typowych form rozwiązywania konfliktów
  • prezentacja i wypróbowanie etapów metody rozwiązywania problemów bez porażek

Sposoby realizacji: godz. wych., wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego   

 
« poprzedni artykuł