Jzyk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Jzyki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF cieki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wicej
Start arrow "Szansa na lepsze jutro" arrow Ankieta ewaluacyjna zajęć
Ankieta ewaluacyjna zajęć Drukuj Email
19.09.2009.

 

Image

 

ANALIZA ANKIETY EWALUACYJNEJ PRZEPROWADZONEJ WSRÓD UCZNIÓW KL. 0 - VI 

Na zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (czas realizacji 01.10.2008 r. – 31.12.2009 r.) w  miesiącu czerwcu 2009 r. uczniowie biorący udział w projekcie wypełnili ankiety ewaluacyjne dotyczące poszczególnych działań. W poszczególnych działaniach biorą udział wszyscy uczniowie - szkoła liczy 65 uczniów. W ramach projektu przygotowano w szkole bogatą ofertę zajęć  pozalekcyjnych, w których bardzo chętnie uczestniczyli uczniowie. Każdy uczeń miał możliwość brania udziału w dowolnej liczbie zajęć pozalekcyjnych.  

TAB.1 przedstawia aktywność uczniów w poszczególnych działaniach realizowanych w ramach projektu.

Ilość działań876543210
Ilość uczniów266111116220
% uczniów4091717110330

           Z tabeli wynika, że najwięcej, bo aż 40% (26 uczniów) uczniów uczestniczyło  w 8 formach rożnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych. 6% w 6 i 5 rodzajach zajęć pozalekcyjnych. Jest to możliwe, gdyż terminy zajęć nie kolidują ze sobą, a wszelkie wyjazdy odbywają się w soboty. Jedno z działań –obóz językowo-krajoznawczy był zorganizowany w terminie wakacyjnym (był także liczony jako jedna z form zajęć pozalekcyjnych).

Niewątpliwym sukcesem realizowanego projektu jest udział wszystkich uczniów naszej szkoły w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie z zainteresowaniami.

 TAB.2  przedstawia udział uczniów w poszczególnych zadaniach
zadanie% wszystkich uczniów biorących w danym zadaniu
Zdobywamy sprawności –zajęcia dla uczniów kl. I-III (Zadanie 3)32
To nie jest takie trudne-zajęcia wyrównawcze I-III (Zadanie 4) 18
Ja już potrafię- zajęcia wyrównawcze z matematyki IV-VI. (Zadanie 5)23
Szukamy talentów matematycznych – ucz. kl. IV-VI. (Zadanie 6)32
Z językiem angielskim odkrywamy świat kl. I–VI (Zadanie 7)86
Informatyka bez tajemnic kl. IV-VI. (Zadanie 8)57
"Kawiarenka internetowa" dla uczniów i młodzieży (Zadanie 9)73
Obóz językowo –krajoznawczy (Zadanie 10)61
Świętokrzyski„globtroter”- wycieczki edukacyjne (Zadanie 11)86
„Pływam jak ryba” – zajęcia na basenie kl. 0-VI. (Zadanie 12)  86

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Do zadań, w których mogli uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brzechowie należą: zad. 7, 9, 11, 12, 13. z tych zadań największa popularnością cieszyło się zadanie 13,w którym wzięli udział wszyscy uczniowie. W zad.7, 9, 11, 12 wzięło również dużo uczniów, bo aż 86% uczniów. W zakresie rozwijania sprawności matematycznych, polonistycznych i artystycznych z kl.I-III wzięło udział 32% uczniów. W zajęciach wyrównawczych dla uczniów mających trudności matematyczne i w zakresie czytania i pisania wzięło 18% uczniów z klas I-IIIW zajęciach wyrównawczych z matematyki uczestniczył 23% uczniów z kl.IV-VI. W zajęciach rozwijających myślenie matematyczne z kl.IV-VI wzięło 32% uczniów. W zajęciach kształtujących umiejętności informatyczne 57% wszystkich uczniów. Jest to duży sukces i zasługa projektu, w którym mogła uczestniczyć Szkoła.

Analiza kart ewaluacyjnych prowadzonych zajęć

             W miesiącu czerwcu uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro” (czas realizacji 01.10.2008 r. – 31.12.2009 r.) wypełnili karty ewaluacyjne oceniające prowadzone zajęcia. Uzyskane odpowiedzi pozwoliły nam określić w jakim stopniu osiągnęliśmy rezultaty miękkie projektu.           

 

Zdobywamy sprawności –zajęcia dla uczniów kl. I-III (Zadanie 3) 

100% uczniów uważa, że zajęcia przyczyniły się do wzrostu umiejętności w zakresie lepszego opanowania czytania i pisania, do wzrostu umiejętności w zakresie myślenia matematycznego, przyrodniczego i rozwijania uzdolnień artystycznych. W skali od 1 do 5 -  77% uczniów uczestniczących w zajęciach oceniło atmosferę panująca na zajęciach na 5: 21% na 4; a 2% na 3.Tematyka zajęć w 84% zastała oceniona przez uczestników na 5; w 14% na 4; a w 2% na 3.Swoją aktywność na zajęciach 73% beneficjentów ostatecznych oceniło na 5; 23% na 4; a 4% na 3.

 

To nie jest takie trudne-zajęcia wyrównawcze I-III (Zadanie 4) 100% uczniów uważa, że zajęcia „Tak, już piszę” przyczyniły się u nich do pokonywania trudności w zakresie opanowania umiejętności czytania i pisania. W skali od 1 do 5  wszyscy  uczestniczący w zajęciach ocenili atmosferę panująca na nich na 5.Tematyka zajęć w 80% zastała oceniona przez uczestników na 5; a w 20% na 3 (1 uczeń).Swoją aktywność na zajęciach 80% beneficjentów ostatecznych oceniło na 5; a 20% na 4.
      100% uczniów uważa, że zajęcia „Tak, już liczę” przyczyniło pokonywania trudności w zakresie opanowania umiejętności matematycznych.
W skali od 1 do 5  wszyscy  uczniowie ocenili atmosferę panującą na zajęciach na 5.Tematyka zajęć w 100% zastała oceniona przez uczestników na 5, również swoją aktywność na zajęciach 100% beneficjentów ostatecznych oceniło na 5. 

 

Ja już potrafię- zajęcia wyrównawcze z matematyki IV-VI. (Zadanie 5)             100% uczniów uważa, że zajęcia  przyczyniły do pokonywania trudności w zakresie opanowania umiejętności matematycznych.W skali od 1 do 5 - 54% uczniów oceniło atmosferę panująca na zajęciach na 5, a 46% na 4.Tematyka zajęć w 54% zastała oceniona przez uczestników na 5; a w 46% na 4.Swoją aktywność na zajęciach 54% beneficjentów ostatecznych oceniło na 5; a 46% na 4. 

 

Szukamy talentów matematycznych – ucz. kl. IV-VI (Zadanie 6)

100% uczniów uważa, ze zajęcia przyczyniły się  do wzrostu umiejętności w zakresie myślenia matematycznego, naukowego. W skali od 1 do 5  wszyscy  67% uczniów oceniło atmosferę panująca na zajęciach na 5, a 33% na 4.Tematyka zajęć w 61% zastała oceniona przez uczestników na 5;  w 33% na 4, a w 6% na 3.Swoją aktywność na zajęciach 73% beneficjentów ostatecznych oceniło na 5; a 27% na 4. 

 

Z językiem angielskim odkrywamy świat kl. I–VI (zadanie 7)

98% uczniów uważa, że dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przyczyniły się do wzbogacenia zasobów słownictwa w języku angielskim. W skali od 1 do 5  -  77% uczniów oceniło atmosferę panująca na zajęciach na 5, a 21% na 4, a 2% na 3. Tematyka zajęć w 84% zastała oceniona przez uczestników na 5;  w  14 % na 4, a w 2% na 3. Swoją aktywność na zajęciach 73% beneficjentów ostatecznych oceniło na 5; a 23% na 4, a 4% na 3. 

 

Informatyka bez tajemnic kl. IV-VI (Zadanie 8)97% uczniów uważa, że zajęcia przyczyniły się do wzrostu umiejętności korzystania z technologii informatycznej, 3% uczniów nie ma zdania na ten temat.W skali od 1 do 5  -  77% uczniów oceniło atmosferę panująca na zajęciach na 5, a 17% na 4, a 6% na 3. Tematyka zajęć w 80% zastała oceniona przez uczestników na 5;  w  17% na 4, a w 3% na 3. Swoją aktywność na zajęciach 77% beneficjentów ostatecznych oceniło na 5; a 23% na 4. 

 

"Kawiarenka internetowa" dla uczniów i młodzieży (Zadanie 9)

Ankietę ewaluacyjną wypełniło 31 uczniów.97% badanych uczniów uważa, że dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przyczyniły się do wzrostu umiejętności korzystania zasobów Internetu, 3% określiło, że nie wie.

W skali od 1 do 5:a) atmosferę panująca na zajęciach oceniło:81% uczniów na 5, 10% uczniów na 4, 6% uczniów na 3, 3% uczniów na 2,

b) dostosowanie czasu otwarcia „kawiarenki”oceniło:68% uczestników na 5, 29% uczestników na 4, 0% uczestników na 3, 3% uczestników na 2,

c)  swoją aktywność na zajęciach oceniło: 68% beneficjentów ostatecznych na 5, 23% beneficjentów ostatecznych na 4, 6% beneficjentów ostatecznych na 3, 3% beneficjentów ostatecznych na 2. 

 

Świętokrzyski„globtroter” (Zadanie 11)

Ankietę ewaluacyjną wypełniło 45 uczniów

a) 100% badanych uczniów uważa, że wycieczki przyczyniły się do rozwijania wrażliwości   na piękno przyrody,

b) 100% uczniów uważa że wycieczki przyczyniły się do dostrzegania różnic w krajobrazie,

c) 87% uczniów uważa, że wycieczki przyczyniły się do nabycia umiejętności prowadzenia badań w terenie.

W skali od 1 do 5:

a) atmosferę panująca na zajęciach oceniło: 93% uczniów na 5, 7% uczniów na 4,

b) tematykę wycieczki oceniło: 91% uczestników na 5, 9% uczestników na 4,

c)  swoją aktywność na zajęciach oceniło: 67% beneficjentów ostatecznych na 5, 31% beneficjentów ostatecznych na 4, 2% beneficjentów ostatecznych na 3.


 „Pływam jak ryba” – zajęcia na basenie kl. 0-VI (zadanie 12)  

 „Pływam jak ryba” – zajęcia na basenie kl. 0-VI (zadanie 12)  

93% uczniów uważa, że zajęcia na basenie przyczyniły się do wzrostu umiejętności pływania, 3% nie wie, a 3% uważa, że nie. Określając poziom swoich umiejętności 56% uczniów oceniło je na bardzo dobrym poziomie; 34% na dobrym; a 10% na słabym.  W skali od 1 do 5  -  93% uczniów oceniło atmosferę panująca na zajęciach na 5, a 7% na 4. Tematyka zajęć w 88% zastała oceniona przez uczestników na 5;  w 12% na 4. Swoją aktywność na zajęciach 83% beneficjentów ostatecznych oceniło na 5; 10% na 4; 7% na 5.

 

Spotkania z kulturą” kl.0-VI (Zadanie 13)

91% uczniów uważa, że organizowane zajęcia przyczyniły się do rozwijania uzdolnień artystycznych, 7% nie ma zdania; a 2% uważa ze nie miały wpływu. W skali od 1 do 5  -  91% uczniów oceniło atmosferę panująca na zajęciach na 5, a 7% na 4;
a 2% na 3. Tematyka zajęć w 89% zastała oceniona przez uczestników na 5;  w 9% na 4; a w 2% na 3. Swoją aktywność na zajęciach 75% beneficjentów ostatecznych oceniło na 5; 21% na 4;   4% na 3.
   

                      opr. Anna Wojnowska - Burys 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »